СТАTУТ

На основу Одлуке о оснивању Синдикалне организације “Правда“ бр. 1/14 од 15.02.2017. године, Оснивачка скупштина одржана дана 15. фебруара 2017. године,  сходно Уставу Републике Србије, Закону о раду и Правилнику о упису синдиката у регистар, донела је следећи

С Т А Т У Т

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ПРАВДА“

 1. ОСНОВНА НАЧЕЛА

Члан 1.

Синдикална организација “Правда“ (даље у тексту – Синдикат) је самостална, демократска и независна организација запослених и радних људи у коју се они, по принципу радничке солидарности, добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих радних, економских, социјалних, професионалних, културних и других појединачних и колективних интереса, односно интереса локалних заједница.

Синдикат је независан и самосталан у односу на послодавце, удружења послодаваца, органе власти, политичке партије и удружења.

Деловање Синдиката заснива се на принципима радничке солидарности, непосредне демократије и јавне расправе, поделе рада и надлежности, на одлучивању и изборима, координације у раду, ефикасности, одговорности и јавности рада.

Синдикат у свом деловању залаже се за владавину права у изградњи правне и социјалне државе засноване на правичној и одрживој равнотежи и партнерству рада и капитала.

У остваривању одређених заједничких интереса чланства Синдикат може да остварује сарадњу и заједнички да делује са другим синдикатима, запосленима који нису чланови Синдиката, са државним органима, политичким партијама и друштвеним и невладиним организацијама.

У остваривању интереса и заштити права чланства, Синдикат користи сва легална и легитимна средства и методе синдикалног деловања и борбе у складу са Уставом и законима Републике Србије и ратификованим међународним конвенцијама.

Члан 2.

Синдикална организација “Правда“ основана је за територију Републике Србије, односно свој рад заснива на територијалном принципу.

У општинама у којима не постоје услови за формирање и самосталан рад месног одбора Синдиката у складу са овим Статутом, формирају се повереништва.

Члан 3.

 Синдикат се састоји од месних одбора основаних на територији једне или више општина, односно града (даље у тексту – месни одбори).

Месни одбори Синдиката немају својство правног лица.

Преко заједничких органа Синдиката поједини месни одбори договарају, планирају, координирају и спроводе задатке и акције које су од заједничког интереса за укупно чланство.

Месни одбори имају слободу да, полазећи од захтева и интереса чланства, општим актима уређују своју организованост и начин рада и деловања на територији на којој делују, а у складу са Законом и овим Статутом.

Општи акти и програми месних одбора не смеју да буду у супротности са Статутом, општим актима и програмом Синдиката. Свака таква одредба је апсолутно ништава.

Члан 4.

У Синдикат могу да се непосредно учлањују сви запослени на територији Републике Србије, без обзира на занимање, стручну спрему и врсту педузећа, индистријску грану или сектор у којем раде.

Запослени, у смислу овог Статута, јесу сва лица у сталном радном односу; лица која су засновала радни однос на одређено време; као и лица у фактичком радном односу (фактички рад) у складу са условима из Закона о раду.

 1. ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА

Члан 5.

Синдикат делује по територијалном принципу, на подручју територије Републике Србије.

Седиште Синдикалне организације “Правда“ је у Новом Београду, у улици Булевар Зорана Ђинђића број 16/3.

Члан 6.

 Синдикална организација “Правда“ има својство правног лица.

Синдикат има печат, штамбиљ, амблем и заставу.

Печат Синдиката је округлог облика, пречника три сантиметра и садржи текст: ,,Синдикална организација Правда“, а у средини печата је амблем Синдиката. Текст печата је на српском језику и исписан је ћирилицом и латиницом.

Штамбиљ је правоугаоног облика, дужине 6 цм и ширине 2 цм, са заглављем у коме је исписан назив ,,Синдикална организација Правда“и са рубрикама за деловодни број и датум.

Амблем Синдиката представља графичку изведбу ћирилићног слова П обликованог у облику античког храма са степеништем и троугластим кровом.

Застава Синдиката је црвене боје,  односа димензија  два  према један, са амблемом Синдиката беле боје и текстом „Синдикат Правда“ беле боје.

III.  НАЧИН РАДА

Члан 7.

У остваривању своје улоге и надлежности, Синдикат предузима следеће активности :

 1. у привредним друштвима у којима оствари репрезентативност, преговара и закључује појединачне колективне уговоре;
 2. поводом кршења Закона покреће поступке пред управним и судским органима;
 3. ефикасно и правовремено обавештава чланство о свим питањима из своје надлежности, те информише синдикалну и друштвену  јавност о својим акцијама, ставовима и одлукама;
 4. остварује социјални дијалог на територији на којој делује;
 5. одлучује о организовању и води штрајк, те узима учешће у генералном штрајку;
 6. одлучује о организовању и води протесте на територији на којој делује;
 7. представља и заступа радно-социјалне интересе радних људи у односима са законодавном, извршном и судском власти;
 8. учествује у раду органа и тела у којима се разматрају и доносе одлуке које утичу на положај чланства и запослених;
 9. обезбеђује и организује бесплатну радно-правну заштиту чланству у остваривању права из рада и по основу рада;
 10. остварује синдикалну сарадњу;
 11. ангажује се на учлањавању нових чланова у Синдикат;
 12. оспособљује чланство и кадрове за синдикални рад и унапређење друштвено-социјални положај чланства;
 13. управља и располаже синдикалном имовином;
 14. оснива привредна друштва ради унапређења  материјалне основе Синдиката;
 15. организује маркетиншку и издавачку делатност, обавља стручно-аналитичке, административно-техничке и рачуноводствено-књиговодствене послове
 16. обавља све друге активности које унапређују друштвено-економски положај чланства.

IV  ОРГАНИ СИНДИКАТА

Члан 8.

Органи Синдикалне организације “Правда“су :

 1. Конгрес,
 2. Извршно веће,
 3. Надзорно веће,
 4. Правна служба, и
 5. Председник Синдиката.

IV-1  КОНГРЕС

Члан 9.

Конгрес је највиши орган Синдиката и одржава се, по правилу, једном годишње, а обавезно једном у две године.

Одлуку о сазивању и предлогу дневног реда Конгреса доноси Извршно веће најкасније три месеца пре одржавања.

На Конгресу учествују сви чланови Синдиката, непосредно или преко својих опуномоћених делегата.

Члан 10.

Конгрес обавља следеће активности :

1. доноси Статут, односно измене и допуне Статута Синдиката;

2. усваја Програм Синдиката;

3. разматра стратешка питања од значаја за материјални и социјални положај чланства;

4.именује своја радна тела;

 1. усваја Пословник о раду;
 2. усваја Извештај о раду Синдиката између два конгреса;
 3. усваја извештај Надзорног већа о резултатима надзора;
 4. усваја извештај Правне службе;
 5. бира Председника, Потпредседника и Секретара Синдиката;
 6. бира чланове Надзорног већа и Правне службе Синдиката;
 7. верификује избор чланова Извршног већа Синдиката;
 8. решава жалбе и молбе упућене Конгресу.

Члан 11.

Конгрес пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова, односно чланова који су представљени преко својих опуномоћених делегата, а одлуке Конгреса донете су ако се за њих изјасни више од половине присутних делегата.

 

Делегат има гласова онолико колико представља чланова.

 

Делегати морају имати појединачно или групно писано пуномоћје чланова које представља. Чланови својеручно уписују свој јединствени матични број и потписују пуномоћје, а исто оверава својим печатом синдикална или друга организација чији су представљени чланови.

 

Један члан може да изда пуномоћје само једно пуномоћје, а исто се може се отказати делегату до почетка Конгреса.

 

Издавање пуномоћја не спречава члана да пуноправо учествује у раду Конгреса, али нема право гласања, јер је исто пренето на његовог делегата.

 

Члан 12.

 

Између два редовна може се одржати ванредни Конгрес ради разматрања или доношења одлука о појединим питањима из његове надлежности, на образложени захтев Месних одбора који имају трећину чланства Синдиката, као и већином гласова чланова Извршног већа.

 

Извршно веће Синдиката, ради разматрања стратешких питања од значаја за материјални и социјални положај запослених, разматрања предлога аката којима се регулишу права запослених, опредељивања стратегије преговорња са социјалним партнерима, изјашњавања о организовању протеста и генералног штрајка и сл., може донети одлуку о одржавању  ванредног Конгреса.

 

IV-2  ИЗВРШНО ВЕЋЕ

 

Члан 13.

 

Извршно веће је највиши орган Синдиката између два Конгреса.

 

Све што изричито овим Статутом није стављено у надлежност других органа Синдиката, обавља Извршно веће.

 

Чланове Извршног већа чине представници месних одбора и чланови Синдиката по функцији.

 

Извршно веће Синдиката чине представници месних одбора сразмерно бројности чланства на предметној територији.

 

При утврђивању броја чланова Синдиката, полази се од броја чланова Синдиката у месним одборима који плаћају чланарину у години одржавања Конгреса.

У број чланова из става  3. овог члана убрајају се и чланови који из оправданих разлога нису уплаћивали чланарину.

 

Председници месних одбора Синдиката су по функцији су чланови Извршног већа.

 

Председник, Потпредседник и Секретар Синдиката, председници Надзорног већа и Правне службе Синдиката по функцији су чланови Извршног већа.

 

Одлуку о броју и структури чланова Извршног већа доноси Правна служба Синдиката.

 

Члан 14.

 

Извршно  веће обавља све делатности  које овим Статутом нису стављене у надлежност других органа, а нарочито :

 

 1. извршава одлуке Конгреса;

 

 1. спроводи Програм и Статут Синдиката;

 

 1. формира радна тела за преговоре са социјалним партнерима;

 

 1. усваја Пословник о раду и друга нормативна акта неопходна за рад Већа и остваривање функција Синдиката;

 

 1. усваја годишње планове рада и извештаје о активностима Председника Синдиката између две седнице Већа;

 

 1. одлучује о закључивању колективних уговора;

 

 1. покреће иницијативе, изграђује ставове и упућује захтеве надлежним органима поводом питања битних за економски и социјални положај укупног чланства;

 

 1. именује представнике Синдиката у синдикалне асоцијације или органе и организације у којима се доносе одлуке о питањима која су од значаја за материјални и социјални положај чланства  и разматра једном годишње извештај о њиховом раду;

 

 1. доноси одлуку о организовању протеста или генералног штрајка већином чланова Извршног већа за одређену територију или територије општина (а по захтеву матичних месних одбора) или у учешћу у генералном штрајку на територији Републике;

 

 1. утврђује предлоге Програма, Статута и других  конгресних докумената;

 

 1. доноси одлуке о организовању јавне расправе о документима која разматра и усваја;

 

 1. доноси одлуку о формирању или престанку рада поједниних месних одбора у складу са овим Статутом;

 

 1. доноси одлуку о распуштању органа месног одбора када тај орган делује супротно Програму и овом Статуту;

 

 1. доноси одлуку о потписивању споразума о сарадњи са другим синдикалним организацијама или савезима, удружењима грађана или политичким организацијама ако се за њу изјасни већина  чланова  Већа;

 

 1. доноси одлуке о приступању Синдиката синдикалним асоцијацијама у Републици, односно међународним синдикалним организацијама;

 

 1. бира Председника Синдиката између два конгреса;

 

 1. доноси акт о материјално-финансијском пословању;

 

 1. доноси одлуку о оснивању привредних друштава и других правних лица као оснивач и суоснивач;

 

 1. формира комисије, савете и друга радна тела и утврђује делокруг њиховог рада;

 

 1. доноси и друге одлуке, ставове и закључке који су од посебног интереса за остваривање улоге Синдиката у складу са овим Статутом;

 

 1. обавља и друге послове који произилазе из овог Статута.

 

Члан 15.

 

Седнице Извршног већа сазива Председник Синдиката на захтев трећине чланова Извршног већа  или на захтев Надзорног већа или Правне службе.

 

Председник Синдиката председава и води седнице Извршног већа.

 

 

IV-3  НАДЗОРНО ВЕЋЕ

Члан 16.

 

Надзорно веће Синдиката врши  преглед, контролу и надзор над законитошћу  материјално-финансијског пословања,  расподелом и употребом средстава синдикалне чланарине и других прихода и средстава.

 

Надзорном већу морају бити доступна сва документа неопходна за његов рад.

 

У вршењу надзора Надзорно веће :

 

 1. прегледа годишње обрачуне органа Синдиката и остварује увид у годишње обрачуне и извештаје органа месних одбора и утврђује да ли су сачињени у складу са Законом;

 

 1. извештава Извршно веће о рачуноводственим годишњим исказима и извештајима о пословању органа у Синдиката и органа месних одбора;

 

 1. врши контролу расподеле и уплате чланарине и предлаже мере у складу са Статутом;

 

 1. даје мишљење о расподели прихода;

 

 1. доноси Правилник о свом раду  и раду надзорних већа код месних одбора;

 

 1. обавља и друге послове у складу са Статутом и одлукама надлежних органа Синдиката.

 

Надзорно веће броји  три  члана одговарајуће струке, знања и способности и из свог састава бира председника.

 

Председник Надзорног већа члан је Извршног већа Синдиката.

 

 

IV-4  ПРАВНА СЛУЖБА

 

Члан 17.

 

Правна служба Синдиката :

 

 1. обавља све правне и административно-техничке радње за Синдикат и месне одборе;

 

 1. организује и спроводи правну заштиту Синдиката, месних одбора и чланства;

 

 1. Председник Правне службе члан је тима за преговоре Синдиката приликом закључивања колективних уговора, као и приликом других преговора са послодавцима;

 

 1. прати примену овог Статута, као и усаглашеност општих аката месних одбора са Статутом и општим акатима Синдиката;

 

 1. даје тумачење овог Статута;

 

 1. даје мишљење о иницијативама и предлозима за измену и допуну Статута;

 

 1. припрема за Конгрес Статут, односно измене и допуне Статута.

 

Правна служба даје мишљење, заузима ставове, усваја закључке и доноси одлуке.

 

Правна служба броји  три  члана  одговарајуће струке, знања и способности и из свог састава бира председника.

 

Председник Правне службе присуствује седницама Извршног већа Синдиката.

 

Други члан Правне службе је Секретар Синдиката.

 

Секретар Синдиката организује рад и извршава одлуке, закључке, ставове и акта Извршног већа,  Председнка и  других органа Синдиката,  руководи радом  Стручних служби,  ради по налогу  Председника  Синдиката и замењује га у случају спречености и одсутности, обавља и друге послове у складу са овим статутом.

 

VI-5  ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА

 

Члан 18.

 

Председник Синдиката :

 

 1. представља и заступа Синдикат;

 

 1. координира рад свих органа Синдиката и месних одбора;

 

 1. преседава и води седнице Извршног већа;

 

 1. потписује Одлуке Извршног већа;

 

 1. усмерава рад Потпредседника Синдиката;

 

 1. разматра питања из надлежности Извршног већа и предлаже том органу доношење одлука и закључака, заузимање ставова и усвајање одговарајућих аката;

 

 1. спроводи ставове, одлуке и закључке Извршног већа и Конгреса;

 

 1. подноси органима Синдиката годишње извештаје о свом раду.

 

Члан 19.

 

Председник Синдиката је одговоран за спровођење политике Синдиката.

 

Председник Синдиката по функцији је члан Извршног већа.

 

За свој рад одговоран је Извршном већу и Конгресу.

 

 

Члан 20.

 

Председник, Потпредседник и Секретар сачињавају Председништво Синдиката.

 

Потпредседник Синдиката обавља све радње у надлежности Предедника по његовом налогу, замењује Председника у случају његове спречености и вршилац је дужности Председника Синдиката у случају његове оставке или смене, до сазивања Конгреса.

 

 1. МЕСНИ ОДБОРИ СИНДИКАТА

 

Члан 21.

 

Месни одбори Синдикалне организације “Правда“, који се оснивају за територију једне или више општина, доносе своје опште и појединачне акте, у складу с основним начелима  и одредбама овог Статута, којима ближе уређују  учлањавање, права и обавезе члана, престанак чланства, облике организовања и деловања код послодаваца, организованост, садржај и начин рада месног одбора, његове органе и њихове  надлежности,  деловање у предузећима која су у стечају, избор чланова органа и носилаца функција у месном одбору, формирање фондова, престанак рада и друга питања битна за  остваривање његове  улоге и задатака.

 

Члан 22.

 

Органи Синдиката дужни су да разматрају предлоге и захтеве месних одбора и по њима заузимају ставове и доносе одлуке.

 

О предлогу и захтеву из става 1. овог члана, орган Синдиката треба да се изјасни и о заузетим ставовима и мишљењу обавести месни одбор у року од 8 дана.

 

Месни одбори обавезни су да спроводе ставове и одлуке органа Синдиката које  доносе у складу са овим Статутом.

 

Члан 23.

 

Одлуку о формирању новог месног одбора доноси Извршно веће, а регистровање месног одбора у седишту Синдиката врши се уз писану сагласност Извршног већа.

 

 

Члан 24.

 

Основне надлежности месног одбора су да:

 

 1. преговара и закључује појединачан колективни уговор код послодавца;

 

 1. одлучује о организовању и вођењу штрајка и протеста код послодавца;

 

 1. оснива и управљава синдикалним фондовима (фонд солидарности и штрајкачки фонд).

 

Члан 25.

 

У случају непоштовања Статута, програма и општих и појединачних аката Синдиката, Извршно веће Синдиката може распустити месни одбор или његове органе.

 

Пре доношења одлуке о распуштању Извршно веће је дужно да упозори надлежни орган месног одбора о постојању разлога за распуштање, затражи да се изјасни о спорним питањима и о томе обавести своје чланство.

 

Поступак доношења одлуке о распуштању месног одбора, прецизираће се посебним општим актом у складу са овим Статутом.

 

 

Члан 26.

 

Даном ступања на снагу одлуке о иступању, односно распуштању, месни одбор губи право на коришћење имовине, услуга и обележја Синдиката.

 

На одлуку о распуштању месни одбор има право жалбе Конгресу.

 

Право жалбе не одлаже извршење одлуке о распуштању.

 

 

VI  ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О РАДУ ОРГАНА СИНДИКАТА

 

Члан 27.

 

Рад организација и органа Синдиката је јаван.

 

Чланови органа Синдиката имају једнака права и одговорности и лично и колективно одговорни су за рад органа чији су чланови, сразмерно функцији коју обављају.

 

Права и дужности члана органа Синдиката су да:

 

 1. учествује у раду органа и заступа интересе органа и организација који су га бирали;

 

 1. спроводи ставове и одлуке органа и реализује задужења која му повери;

 

 1. предлаже разматрање, тражи објашњења и добија информације о питањима из надлежности органа;

 

 1. редовно информише органе и организације који су га бирали о раду органа чији је члан и доприноси афирмацији ставова и одлука које доноси;

 

 1. руководи начелима солидарности и демократским принципима код изграђивања ставова и  доношења одлука;

 

 1. оцењује рад других и покреће питање њихове одговорности.

 

Члан 28.

 

Органи Синдиката пуноважно раде ако седници присуствује више од половине чланова органа, а одлуке доносе већином  гласова  присутних.

 

У случајевима престанка чланства у органу, односно престанка функције у току мандата, новоизабраним члановима органа и носиоцима функције мандат траје до редовних избора.

 

Органи  Синдиката могу да формирају радна тела као сталне или повремене облике свога деловања, чији састав и делокруг се уређује се одлуком одговарајућег органа Синдиката.

 

VII.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА  СИНДИКАТА

 

Члан 29.

 

Основна права и обавезе  члана  Синдиката су:

 

 1. право на бесплатну правну помоћ у остваривању права из рада и по основу рада;

 

 1. право на основну зараду и зараду у складу са колективним уговором;

 

 1. право на безбедност и здравље на раду и услове рада у складу са законом и колективним уговором;

 

 1. право на остваривање права на превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор;

 

 1. право на коришћење помоћи из синдикалних фондова;

 

 1. право на помоћ за време штрајка у складу са Правилником штрајкачког фонда;

 

 1. право да предлаже, бира и да буде биран у органе месног одбора и Синдиката;

 

 1. право да буде информисан;

 

 1. право и обавеза да се образује и оспособљава за синдикални рад;

 

 1. обавеза да поштује статуте, програме и одлуке Синдиката;

 

 1. обавеза да уредно плаћа  синдикалну  чланарину.

 

Чланови Синдиката који су остали без посла (привремено  незапослени) остварују права кроз посредовање и помоћ при запошљавању и пружање радноправне заштите у складу са општим актом одговарајућег месног одбора, односно Синдиката.

 

Члан Синдиката који  је добио отказ  и  поднео тужбу суду задржава  права члана до  добијања  правоснажне и извршне судске пресуде.

 

Члан 30.

 

Члан Синдиката који је изабран, односно именован на пословодну функцију или функцију у државним органима и политичким странкама, док обавља ту функцију, по правилу не може бити биран за члана органа и носиоца функције у Синдикату.

 

VIII. ОДРЕДБЕ О ИЗБОРИМА

 

Члан 31.

 

Избори за чланове органа и носиоце функција у Синдикату и месним одборима, обављају се сваке године на основу одлуке Извршног већа.

 

Органи месних одбора и Синдиката, као и 10% њиховог чланства,  имају право да предлажу чланове органа и носиоце функција у Синдикату у складу са Статутом Синдиката.

 

Члан 32.

 

Избор Председника Синдиката, чланова органа и носилаца функција у органима Синдиката врши се тајним гласањем,  од више кандидата.

 

Сваки предложени кандидат је дужан да се изјасни о прихватању кандидатуре чиме стиче право да буде на кандидатској листи.

 

Уколико је утврђено више кандидата, изабран је онај кандидат који добије више од половине гласова  присутних  чланова органа, а за кандидате који нису добили потребан број гласова, спроводи се други круг гласања. За други круг гласања утврђују се кандидати који су у првом кругу добили највећи број гласова, и то за једног кандидата више од броја који се бира.

 

У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.

 

Ако је на листи утврђен један кандидат, изабран је ако добије више од половине гласова укупног броја чланова органа, а уколико утврђени кандидат не добије потребну већину, избори се понављају са више кандидата.

 

Члан 33.

 

Својство члана органа Синдиката престаје због:

 

 1. престанка чланства у синдикату,

 

 1. одласка у пензију,

 

 1. давања оставке,

 

 1. разрешења,

 

 1. опозива,

 

 1. истека мандата органа,

 

 1. наступања разлога из члана 30. овог Статута.

 

 

Члан 34.

 

Разрешење члана и носиоца функције у органима Синдиката врши се у случајевима : противправног  понашања; неоправданог одсуствовања са седница, најмање три седнице узастопно; дуготрајне болести и друге објективне спречености.

 

Опозив чланова органа и носилаца функција у органима Синдиката врши се у случајевима: непоштовања Програма и Статута Синдиката; свесног неспровођења одлука органа; свесним наношењем штете Синдикату.

 

Одлуку о разрешењу или опозиву доноси орган Синдиката чији је члан и носилац функције ако се за њу изјасни већина присутних чланова.

 

Предлог за разрешење или опозив члана може дати орган који га је бирао или орган Синдиката у коме је члан.

 

О предлогу за разрешење или опозив расправља се на седници органа у коме се врши функција.

 

У случају опозива или разрешења Председника Синдиката, до следећег Конгреса вршење функције преузима Потпредседник Синдиката.

 

 

Члан 35.

 

О престанку чланства и функције у органу Синдиката доноси се одлука.

 

Истовремено са доношењем одлуке о престанку функције у органу Синдиката доноси се и одлука о именовању вршиоца дужности до избора новог носиоца функције.

 

 1. ИМОВИНА СИНДИКАТА И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

Члан 36.

 

Имовину Синдиката чине сва непокретна и покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и имовинска права, као и сајт Синдиката pravda.org.rs као и Фејсбук страница @sindikatpravdasrbije.

 

Извори прихода Синдиката су: чланарина, приходи од имовине, приходи од пословања и маркетинга, донације, легати, прилози, поклони и средства из других извора.

 

Члан 37.

 

Ако се месни одбор издвоји из Синдиката и формира посебно право лице, на њега се не може пренети имовина или део имовине из претходног члана.

 

Имовина облика организовања у Синдикату који се укине или престане да постоји, преноси се без накнаде непосредно вишем облику организовања, односно Синдикату.

 

Члан 38.

 

Извршно веће Синдиката, као највиши орган између два Конгреса, општим актом регулише управљање и располагање имовином Синдиката.

 

Члан 39.

 

Чланарина у Синдиката је јединствена и износи  1%  зараде члана, а за лица са примањима испод просечних у Републици – чланарина износи 1% минималне зараде у Републици.

 

Чланарина из става 1. овог члана дели се на једнаке делове између Синдиката и месних одбора, уплатама на жиро-рачуне.

 

Месни одбори дужни су да најмање једном недељно на жиро рачун Синдиката пренесу 50% дозначених средстава од чланарине.

 

Ова обавеза је саставни део општих аката месних одбора.

 

Месни одбори могу одлучити да чланарина износи и више од износа утврђеног у овом члана, а у складу са њиховим општим актима.

 

Члан 40.

 

Право увида и контроле примене расподеле чланарине имају ревизори које именује Надзорно веће Синдиката.

 

Ревизор је обавезан да о свим уоченим случајевима кршења примене члана 38. у року од пет дана писмено обавести Надзорно веће.

 

Надзорно веће обавезно је да по добијању писаног обавештења у року од 10 дана предложи Извршном већу, предложи надлежним органима месног одбора спровођење опозива председника те организационе јединице у року од 30 дана.

 

У случају неспровођења мера, Председник Синдиката или Извршно веће Синдиката доносе одлуку о чланству месног одбора у Синдикату, односно његовом распуштању.

 

 1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 41.

 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

 

Измене и допуне овог Статута могуће је донети одлукама Конгреса.

 

Први Конгрес Синдиката бити ће одржан у року од 6 месеци од дана оснивања Синдиката и на њему ће се одлучивати о ревизији овог Статута.

 

 

Члан 42.

Синдикат престаје са радом одлуком Конгреса и свих месних одбора, када престану услови за остваривање циљева Синдиката, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Члан 43.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о раду и међународне конвенције Међународне организације рада.

Прецизирање, разрада и допуна одредби овог Статута извршиће се пословником о раду и другим општим актима које ће донети Конгрес.

Одредбе општих и појединачних аката органа Синдиката које су у супротности са овим Статутом су ништаве.

Члан 44.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Синдиката.

 

У Београду, на Сретење 2017. године

 

 

Преседавајући и Вршилац функције

Председника Синдиката

 

 

_________________________

Зоран Стевовић

 

 

 

Чланови Оснивачке скупштине Синдикалне организације “Правда“ :

 

 

 1. Зоран Стевовић             ЈМБГ : 2705978782818             ___________________________

 

 

 

 1. Иван Ђиковић ЈМБГ : 2407978710565      ___________________________

 

 

 

 1. Саша Филиповић ЈМБГ 2608973312508        ___________________________

 

 

 

 1. Јелена Грбић             ЈМБГ : 2708969818079        ___________________________

 

 

 

 1. Младен Симић ЈМБГ : 2203971710417      ___________________________